Çerez Örnek
canlı destek

Yönetmelik

 

Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete’nin 23.09.1993 tarih ve 21707 sayısı ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Kuruluş

Madde 1 - Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ege Üniversitesi senatosunun 24/8/1993 gün ve 27/10 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu’nun 24/6/1993 tarihli onayı ile, “Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği”nin ek 1 inci maddesi uyarınca Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur. 

 

Çalışma Alanı

Madde 2 -

a) İzmir şehri ve yakın çevresinin tarihi, sanatı, arkeolojisi, coğrafyası, sosyal ve kültürel varlıkları ile ilgili her türlü araştırmalar yapmak,

b) İzmir şehrini her yönüyle incelemek,

c) İzmir şehri ve yakın çevresini bütün özellikleriyle ortaya koymaktır,

d) İzmir şehrinin kuruluşundan günümüze kadar olan dönemi içine alan, tarihi, iktisadi ve sosyal sahada, kitap, dergi, her çeşit belge ve bilgiyi gerektiğinde sözlü ve görüntülü olarak tespit edip toplar ve saklar,

e) İzmir şehriyle ilgili konularda araştırmalara yardımcı olur ve yayınlar yapar,

f) Öteki Türk ve Dünya bilim araştırma kurumlarıyla amacına uygun konularda işbirliği yapar,

g) Ege Üniversitesi’nin öteki kurumlarının ve özellikle Edebiyat Fakültesi’nin Tarih, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı ve Sanat Tarihi, Arkeoloji bölümlerine yapacağı yayınlarla yardımcı olur,

h) İzmir’le ilgili her türlü toplantılar düzenler ve başka yerlerde düzenlenen toplantılara katılır.

Organlar

Madde 3 - İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin organları şunlardır :

a) Merkez Müdürü

b) Merkez Yönetim Kurulu

 

Müdür

Madde 4 - Merkez Müdürü, Ege Üniversitesi Rektörü tarafından 3 yıl süreyle görev yapmak üzere atanır. Süresi biten Müdür tekrar atanabilir. Ayrıca Müdür bir yardımcı atayabilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

Müdürün Görevleri

Madde 5 - Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden Rektör’e karşı sorumludur. Ayrıca,

a) Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve alınan kararları uygular,

b) Merkezi temsil edip idare işlemlerini yürütür; bütçe tekliflerini hazırlayıp Rektörlüğe sunar,

c) Yurtiçi ve yurtdışı bilim kurumları, araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak, amaca uygun projelerin gerçekleşmesini sağlar,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektör’e sunar.

 

Yönetim Kurulu

Madde 6 - Merkezi Müdürü dışında; biri Müdür Yardımcısı olmak üzere, Müdürce önerilip Rektörce atanan dört öğretim üyesi ile, her konuda İzmir şehri için çalışan kişilerden doğrudan Rektör tarafından görevlendirilen 1 kişi ilavesiyle 7 kişiden oluşur.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 7 -

a) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanarak merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar alır,

b) Merkezin bilimsel çalışmalarda görevlendireceği elemanların tespiti ve merkezdeki (kitaplık görevlisi, arşiv uzmanı veya öteki teknik) elemanların tayini ile ilgili hususlarda başkanın tekliflerini inceler ve Rektörlük makamına önerilmesine karar verir,

c) Başkanın her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları tespit eder ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlar. Merkezin bütçe tasarılarını karara bağlar. Araştırma, yayım, bilimsel toplantı tertip etme veya öğretime yardımcı olma gibi konularda karar verir.

Yürürlük

Madde 8 - Bu Yönetmelik Ege Üniversitesi Senatosu’nca onaylanıp Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 - Bu yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ